Seeligsingel 1, 4811 CN Breda
·
076 2043 101
·
info@defensa.nu
Seeligsingel 1, 4811 CN Breda
·
076 2043 101
·
info@defensa.nu

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Defensa Advocatuur acht het van groot belang dat er secuur met persoonsgegevens wordt omgegaan. Persoonlijke gegevens worden dan ook in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’) door ons verwerkt en beveiligd. In deze privacyverklaring vindt u informatie over ons gebruik van uw persoonsgegevens. Wij behouden ons het recht voor deze Privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website www.defensa.nu (‘website’) worden gepubliceerd.

1) PERSOONSGEGEVENS
Wij leveren juridische diensten. Om deze activiteiten goed te kunnen uitvoeren, is het soms nodig dat wij uw persoonsgegevens verwerken. Persoonsgegevens zijn gegevens die direct of indirect naar u te herleiden zijn en die door gebruik van onze diensten worden achtergelaten.

Persoonsgegevens worden onder andere verstrekt door het aangaan van een overeenkomst van opdracht, het invullen van het contactformulier op onze website of door een bezoek aan ons kantoorpand. Slechts persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken, worden door ons verwerkt en bewaard.

2) IDENTITEIT
De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Defensa Advocatuur gevestigd te (4811 CN) Breda, op het adres Seeligsingel 1 en ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 74946439.

3) SOORTEN PERSOONSGEGEVENS EN DOELEINDEN GEBRUIK
Door ons worden de navolgende persoonsgegevens verzameld en bewaard:

 

  • OPDRACHTGEVERS

Soort persoonsgegevens
Contactgegevens van opdrachtgever of diens wettelijke vertegenwoordigers (zoals voornaam, achternaam, bedrijfsnaam, titel, adres, woonplaats, telefoonnummer);
Financiële gegevens, medische gegevens, strafrechtelijke gegevens, BSN.

Doeleinden
De uitvoering van uw opdracht en het beheer van de daaruit voortvloeiende relaties;
Het berekenen of vastleggen van declaraties, het doen van betalingen en innen van vorderingen;
Relatiebeheer, marketing, klantenadministratie en servicedoeleinden.

Rechtsgrond
Uitvoering van de overeenkomst met opdrachtgever;
Het voldoen aan wettelijke (administratie)verplichtingen;
Het voldoen aan (contractuele) vereisten inzake (beroepsaansprakelijkheids)verzekeringen;
Het behartigen van het gerechtvaardigde belang om diensten zo efficiënt mogelijk aan opdrachtgevers te verlenen.

Bewaartermijn
Tot maximaal 20 jaren na de beëindiging van de opdracht.

Gevolgen niet verstrekken gegevens
Zonder de persoonsgegevens, kunnen wij de opdracht ten behoeve van de opdrachtgever mogelijk niet (volledig) uitvoeren.

 

  • GEBRUIKERS VAN ONZE WEBSITE

Soort persoonsgegevens
Het door de gebruiker achtergelaten bericht, inclusief eventueel door de gebruiker opgenomen persoonsgegevens in dat bericht;
Cookies (zie hiervoor verder onder punt 6) van deze privacyverklaring.

Doeleinden
Servicedoeleinden; ter volledige behandeling van het bericht van de gebruiker;
Relatiebeheer, marketing, klantenadministratie.

Rechtsgrond
Behartigen van het gerechtvaardigde belang om diensten zo efficiënt mogelijk aan gebruikers van de website te verlenen.

Bewaartermijn
Tot maximaal de duur die nodig is om de inhoud van uw verzoek volledig te kunnen behandelen en afhandelen, maar niet langer dan een jaar tenzij er een opdracht wordt gegeven.

Gevolgen niet verstrekken gegevens
Zonder de persoonsgegevens kunnen wij het bericht mogelijk niet (volledig) in behandeling nemen.

4) BEWAARTERMIJNEN
Wij bewaren uw persoonsgegevens maximaal voor de duur zoals hiervoor onder punt 3) van deze privacyverklaring genoemd, tenzij wij op grond van wettelijke (bewaar)verplichtingen uw gegevens langer moeten bewaren of als langer bewaren echt nodig is voor het uitvoeren van onze activiteiten.

5) GEBRUIK PERSOONSGEGEVENS DOOR DERDEN

Persoonsgegevens worden niet zonder uw aparte uitdrukkelijke toestemming verstrekt aan derden, tenzij wij hier ingevolge de wet toe zijn verplicht. Als wij derden toegang geven tot uw gegevens, doen wij dat alleen als wij zeker weten dat die derde de gegevens alleen gebruikt op een manier en voor een doel dat verwant is aan het doel waarvoor wij de gegevens hebben verkregen, met inachtneming van de op de grond de wet vereiste (geheimhoudings-, en beveiligings)maatregelen en alleen in overeenstemming met deze privacyverklaring. Om dat te waarborgen hebben wij met alle partijen aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken, contractuele afspraken gemaakt (verwerkersovereenkomsten).

Via onze website worden cookies geplaatst van het bedrijf Google, als deel van de “Google-analytics” dienst. Door deze dienst kunnen wij nagaan hoe de bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen wanneer zij hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten en Google daarin verboden de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Ook is door ons het doorsturen van IP-adressen naar Google via Analytics uitgeschakeld.

6) GEBRUIK COOKIES

Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schijf van jouw computer of op jouw smartphone of tablet wordt opgeslagen. Wij kunnen hierdoor onder andere verschillende opvragingen van pagina’s van de website combineren en het gedrag van gebruikers analyseren. Dit helpt ons weer bij het verbeteren van onze diensten. 

7) RECHT OP INZAGE EN CORRECTIE

U kunt bezwaar maken tegen gebruik van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld als u van mening bent dat het gebruik van uw persoonsgegevens niet noodzakelijk is voor de uitvoering van onze activiteiten of het voldoen aan een wettelijke verplichting.

U heeft recht op inzage van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat y kunt opvragen welke persoonsgegevens er van u zijn geregistreerd en voor welke doeleinden die gegevens worden gebruikt.

Als u vindt dat wij onjuiste persoonsgegevens over u hebben, dan kunt u deze persoonsgegevens laten corrigeren. U kunt ons ook vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, ook voor de termijn die wij nodig hebben om uw verzoeken of bezwaren te beoordelen.

U kunt ons ook vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen uit onze systemen.

U kunt ons tenslotte vragen om te zorgen dat uw persoonsgegevens aan een andere partij worden overgedragen.

Wij zullen aan uw verzoek voldoen, tenzij wij een dwingend, gerechtvaardigd belang hebben om de gegevens niet te verwijderen dat zwaarder weegt dan jouw privacybelang. Als wij de gegevens hebben verwijderd, kunnen wij om technische redenen niet alle kopieën van de gegevens onmiddellijk uit onze systemen en back-upsystemen verwijderen. Wij kunnen weigeren te voldoen aan de hiervoor genoemde verzoeken als deze onredelijk vaak worden gedaan, onredelijk zware technische inspanningen vergen of onredelijk zware technische gevolgen hebben voor onze systemen of de privacy van anderen in gevaar brengt.

U kunt de hiervoor genoemde verzoeken doen of het genoemde bezwaar maken door een brief te sturen, voorzien van jouw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs via info@defensa.nu. Vergeet niet om uw BSN op de kopie van het identiteitsbewijs onleesbaar te maken en de pasfoto af te dekken, voordat u deze meestuurt. U krijgt binnen 4 weken antwoord.

8) BEVEILIGING
Defensa Advocatuur neemt alle redelijke, passende beveiligingsmaatregelen om u te beschermen tegen onrechtmatige toegang of wijziging, openbaarmaking of vernietiging van u persoonsgegevens. Defensa Advocatuur voldoet daarbij aan de geldende beveiligingsstandaarden.

Als ondanks de beveiligingsmaatregelen er toch sprake is van een beveiligingsincident dat waarschijnlijk nadelige gevolgen heeft voor uw privacy, zullen wij u zo snel mogelijk informeren over het incident. We informeren u ook over de maatregelen die wij hebben genomen om de gevolgen te beperken en herhaling in de toekomst te voorkomen.

9) WEBSITES DERDEN
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website voor meer informatie over de manier waarop zij met uw gegevens omgaan.

10) CONTACT EN KLACHTEN
Voor vragen over het gebruik van uw persoonsgegevens kun u contact opnemen via info@defensa.nu.
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw gegevens. Mocht u desondanks een klacht hebben over ons gebruik van uw gegevens, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.