Seeligsingel 1, 4811 CN Breda
·
076 2043 101
·
info@defensa.nu
Seeligsingel 1, 4811 CN Breda
·
076 2043 101
·
info@defensa.nu

Algemene Voorwaarden

Defensa Advocatuur

Algemene voorwaarden Defensa Advocatuur

Algemene voorwaarden Defensa Advocatuur

Breda, juli 2019

1. Toepasselijkheid
1.1. Defensa Advocatuur is een onderneming die zich richt op het uitoefenen van het beroep van advocaat. Defensa Advocatuur is gevestigd te Breda en ingeschreven in het register van de KvK onder nummer 74946439.
1.2. Deze algemene voorwaarden beschrijven de voorwaarden waaronder Defensa Advocatuur haar werkzaamheden uitvoert als advocaat en zijn van toepassing op alle opdrachten – waaronder ook vervolg- en aanvullende opdrachten – die de cliënt (hierna: opdrachtgever) bij Defensa Advocatuur neerlegt en door haar worden geaccepteerd.
1.3. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op de werkzaamheden die worden verricht door de door Defensa Advocatuur ingeschakelde medewerkers of derden.
1.4. Defensa Advocatuur is bevoegd om deze algemene voorwaarden te wijzigen.

2. Overeenkomst
2.1. Er komt een overeenkomst tot stand tussen Defensa Advocatuur en de opdrachtgever op het moment dat Defensa Advocatuur de opdracht van de opdrachtgever heeft aanvaard.
2.2. De overeenkomst bestaat uit een opdrachtbevestiging, deze algemene voorwaarden en mogelijk nog andere afspraken die Defensa Advocatuur schriftelijk met de opdrachtgever maakt. Onder schriftelijk wordt verstaan op papier (hard-copy) of via een e-mailbericht.
2.3. De artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek zijn niet van toepassing op de overeenkomst tussen Defensa Advocatuur en de opdrachtgever.
2.4. De overeenkomst zal eindigen door het afronden van de opdracht. Zowel Defensa Advocatuur als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst eerder te beëindigen. In dat geval is de opdrachtgever gehouden de tot dan toe verrichte werkzaamheden te vergoeden.
2.5. Beide partijen kunnen de opdracht steeds opzeggen. Wanneer Defensa Advocatuur de opdracht opzegd, dan zal er op basis van de bestede uren een einddeclaratie worden verzonden en in overleg met de cliënt wordt er zorgdragen voor overdracht van de nog te verrichten werkzaamheden.
2.6. Cliënt draagt er als opdrachtgever zorg voor dat alle gegevens die van belang kunnen zijn voor de correcte uitvoering van de opdracht, alsmede alle door Defensa Advocatuur verlangde gegevens en informatie, tijdig worden verstrekt. De cliënt staat in voor de juistheid en volledigheid van alle aan Defensa Advocatuur verstrekte gegevens en informatie

3. Factuur
3.1. In beginsel worden de facturen van Defensa Advocatuur opgesteld op basis van de tijd die is besteed aan een opdracht, vermeerderd met verschotten en belasting.
3.2. De verrichte werkzaamheden worden na het einde van de overeenkomst of tussentijds door Defensa Advocatuur aan de opdrachtgever gedeclareerd.
3.3. Defensa Advocatuur is vrij om een voorschot te vragen aan de opdrachtgever. Voorschotten zullen achteraf na het voltooien van de opdracht worden verrekend.
3.4 Indien er een vaste prijs (fixed fee) is afgesproken en de overeenkomst wordt tussentijds beëindigd, dan wordt er een einddeclaratie verstuurd op basis van de gemaakte uren in de zaak tegen het uurtarief van de advocaat.

4. Betaling
4.1. De opdrachtgever dient de facturen te betalen op basis van de gegevens zoals weergegeven op de factuur van Defensa Advocatuur, tenzij er schriftelijk andere afspraken zijn gemaakt.
4.2. Er geldt een betaaltermijn van 14 dagen na factuurdatum.
4.3. Betaalt de opdrachtgever niet binnen de hierboven genoemde termijn, dan zal Defensa Advocatuur de opdrachtgever een eenmalige betalingsherinnering sturen met daarin een termijn van 14 dagen om de factuur alsnog te betalen.
4.4. Nadat de termijn van 14 dagen ongebruikt is verstreken, verkeert de opdrachtgever in verzuim en heeft Defensa Advocatuur recht op vergoeding van buitengerechtelijke kosten conform de Staffel Buitengerechtelijke Incassokosten. Daarnaast maakt Defensa Advocatuur vanaf dat moment aanspraak op vergoeding van de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW.

5. Aansprakelijkheid
5.1. Defensa Advocatuur is niet aansprakelijk voor fouten ontstaan doordat cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.
5.2. De aansprakelijkheid voor schade, die voortkomt uit of verband houdt met de uitvoering van de opdracht, is beperkt tot het bedrag waarop de afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Defensa Advocatuur aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico onder die verzekering. Defensa Advocatuur is tegen beroepsaansprakelijkheid verzekerd en wel voor minimaal de bedragen als voorgeschreven door de Nederlandse Orde van Advocaten.
5.4. Cliënt vrijwaart Defensa Advocatuur voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat cliënt aan Defensa Advocatuur onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.
5.5. Defensa Advocatuur is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde inkomsten, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
5.6. Defensa Advocatuur is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van ingeschakelde derden. Indien derden hun aansprakelijkheid voor beroepsfouten beperken, is Defensa Advocatuur gerechtigd om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens de cliënt te aanvaarden.
5.7. Defensa Advocatuur, is in geen geval aansprakelijk als, gevraagd of ongevraagd, advies wordt uitgebracht aan een persoon, zonder dat er al sprake is van een overeenkomst van opdracht of zelfs van enige overeenkomst tussen partijen, zoals wanneer in de vorm van serviceverlening vragen door Defensa Advocatuur of bij dit kantoor werkzame personen ‘om niet’ (= gratis) of tegen een geringe vergoeding worden beantwoord, mede omdat in zulke situaties de advies verstrekkende advocaat niet of niet eenvoudig een volledig beeld van de situatie van de betrokken persoon kan krijgen, hetgeen voor die persoon, onder meer gezien de aard van het contact, bekend is.

6. Derdengelden
6.1. Gelden die Defensa Advocatuur ten behoeve van cliënt ontvangt, worden gestort op de derdengeldenrekening van Defensa Advocatuur. Over deze gelden wordt, tenzij een andere afspraak is gemaakt, geen rente vergoed.
6.2. Defensa Advocatuur zal de aan cliënt toekomende gelden zo spoedig mogelijk overmaken op een door cliënt aan te geven bank- of girorekening, na eventuele verrekeningen met aan Defensa Advocatuur toekomende bedragen, tot welke verrekening Defensa Advocatuur slechts bevoegd zijn voor zover cliënt hiermee nadrukkelijk heeft ingestemd.

7. Identificatieplicht
7.1. Op grond van de wet- en regelgeving is Defensa Advocatuur primair verplicht tot geheimhouding. Daarnaast is Defensa Advocatuur verplicht om opdrachtgevers te identificeren en in bepaalde gevallen een nader cliëntenonderzoek te doen. Als opdrachtgever dient u de daarvoor in aanmerking komende bescheiden aan Defensa Advocatuur te tonen.
7.2 In de wet (WWFT) een verplichting is opgenomen voor advocaten om onder omstandigheden een (voorgenomen) transactie die als ongebruikelijk moet worden aangemerkt, te melden bij de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-NL). Ten aanzien van proceshandelingen geldt wel volledige geheimhoudingsplicht.

8. Archivering
Het bij de uitvoering van de opdracht gevormde dossier zal Defensa Advocatuur gedurende zeven jaren na beëindiging van de zaak bewaren. Na afloop van deze termijn zal Defensa Advocatuur het dossier vernietigen.

9. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
9.1. Op alle opdrachten en daaruit voortvloeiende overeenkomsten tussen Defensa Advocatuur en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
9.2. Op eventuele geschillen is onze klachtenregeling van toepassing, welke nader beschreven staat op de website van Defensa Advocatuur.
9.3. Mocht er een geschil ontstaan tussen Defensa Advocatuur en de opdrachtgever waar partijen onderling niet uitkomen, dan dient het geschil uitsluitend te worden voorgelegd aan de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda.