Seeligsingel 1, 4811 CN Breda
·
076 2043 101
·
info@defensa.nu
Seeligsingel 1, 4811 CN Breda
·
076 2043 101
·
info@defensa.nu

Algemene Voorwaarden

Defensa Advocatuur

Algemene voorwaarden Defensa Advocatuur

 

1. Toepasselijkheid
1.1. Defensa Advocatuur is een onderneming die zich richt op het uitoefenen van het beroep van advocaat. Defensa Advocatuur is gevestigd te Breda en ingeschreven in het register van de KvK onder nummer 74946439.
1.2. Deze algemene voorwaarden beschrijven de voorwaarden waaronder Defensa Advocatuur haar werkzaamheden uitvoert als advocaat en zijn van toepassing op alle opdrachten – waaronder ook vervolg- en aanvullende opdrachten – die de cliënt (hierna: opdrachtgever) bij Defensa Advocatuur neerlegt en door haar worden geaccepteerd.
1.3. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op de werkzaamheden die worden verricht door de door Defensa Advocatuur ingeschakelde medewerkers of derden.
1.4. Defensa Advocatuur is bevoegd om deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde algemene voorwaarden zijn van toepassing op nieuwe en lopende overeenkomsten.

2. Overeenkomst
2.1. Er komt een overeenkomst tot stand tussen Defensa Advocatuur en de opdrachtgever op het moment dat Defensa Advocatuur de opdracht van de opdrachtgever heeft aanvaard en schriftelijk heeft bevestigd.
2.2. De overeenkomst bestaat uit een opdrachtbevestiging, deze algemene voorwaarden en mogelijk nog andere afspraken die Defensa Advocatuur schriftelijk met de opdrachtgever maakt. Onder schriftelijk wordt verstaan op papier (hard-copy) of via een e-mailbericht.
2.3. De artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek zijn niet van toepassing op de overeenkomst tussen Defensa Advocatuur en de opdrachtgever.
2.4. De overeenkomst zal eindigen door het afronden van de opdracht. Zowel Defensa Advocatuur als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst eerder te beëindigen. In dat geval is de opdrachtgever gehouden de tot dan toe verrichte werkzaamheden te vergoeden.
2.5. Beide partijen kunnen de opdracht steeds opzeggen. Wanneer Defensa Advocatuur de opdracht opzegd, dan zal er op basis van de bestede uren een einddeclaratie worden verzonden en in overleg met opdrachtgever wordt er zorgdragen voor overdracht van de nog te verrichten werkzaamheden.
2.6. Opdrachtgever zorgt er voor dat alle gegevens die van belang kunnen zijn voor de correcte uitvoering van de opdracht, alsmede alle door Defensa Advocatuur verlangde gegevens en informatie, tijdig worden verstrekt. Opdrachtgever dient Defensa Advocatuur onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die van belang zijn voor de uitvoering van de opdracht. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van alle aan Defensa Advocatuur verstrekte gegevens en informatie.

3. Honorarium
3.1.De opdrachtgever is aan Defensa Advocatuur voor de uitvoering van de opdracht een honorarium verschuldigd, vermeerderd met verschotten en omzetbelasting. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zal het honorarium worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren, vermenigvuldigd met de van tijd tot tijd door Defensa Advocatuur vast te stellen uurtarieven. De genoemde bedragen zijn exclusief BTW.
3.2. Defensa Advocatuur is gerechtigd om periodiek haar tarieven aan te passen
3.3. De verrichte werkzaamheden worden na het einde van de overeenkomst of tussentijds door Defensa Advocatuur aan de opdrachtgever gedeclareerd.
3.4. Defensa Advocatuur is vrij om een voorschot te vragen aan de opdrachtgever. Voorschotten zullen achteraf na het voltooien van de opdracht worden verrekend.
3.5. Indien er een vaste prijs (fixed fee) is afgesproken en de overeenkomst wordt tussentijds beëindigd, dan wordt er een einddeclaratie verstuurd op basis van de gemaakte uren in de zaak tegen het uurtarief van de advocaat.
3.6. Opdrachtgever verklaart zich ermee bekend dat Defensa Advocatuur geen werkzaamheden verricht in het kader van de door de overheid gefinancierde rechtshulp voor het rechtsgebied vreemdelingenrecht en dat, wil de opdrachtgever voor dergelijke rechtshulp in aanmerking komen, hij zich tot een kantoor dient te wenden dat deze rechtshulp wel verstrekt. Informatie hierover kan ingewonnen worden bij de Raad voor Rechtsbijstand (www.rvr.org).

4. Betaling
4.1. De opdrachtgever dient de facturen te betalen op basis van de gegevens zoals weergegeven op de factuur van Defensa Advocatuur.
4.2. Er geldt een betaaltermijn van 14 dagen na factuurdatum.
4.3. Betaalt de opdrachtgever niet binnen de hierboven genoemde termijn, dan zal Defensa Advocatuur de opdrachtgever een eenmalige betalingsherinnering sturen met daarin een termijn van 14 dagen om de factuur alsnog te betalen.
4.4. Indien de opdrachtgever de declaratie niet binnen de betalingstermijn voldoet, is de opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim. Vanaf dat moment is de opdrachtgever aan Defensa Advocatuur de wettelijke rente verschuldigd. Rechtspersonen en personen die handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf zijn de wettelijke handelsrente verschuldigd.
4.5. Daarnaast zijn opdrachtgevers ingeval van verzuim aan Defensa Advocatuur buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het volledige openstaande factuurbedrag, berekend overeenkomstig de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en het bijbehorende Besluit.

5. Beëindiging werkzaamheden, opschorting, klachten
5.1. Zowel Defensa Advocatuur als de opdrachtgever kunnen de opdracht opzeggen. De opdrachtgever kan dit te allen tijde doen. Defensa Advocatuur is gerechtigd de opdracht op te zeggen wegens verandering van omstandigheden van dien aard dat van Defensa Advocatuur Advocaten redelijkerwijs niet langer kan worden gevergd verdere werkzaamheden te verrichten. Dat laatste is onder meer het geval indien sprake is van een breuk in de vertrouwensrelatie tussen Defensa Advocatuur en de opdrachtgever en indien door opdrachtgever in strijd wordt gehandeld met de bepalingen van de overeenkomst van opdracht (waaronder deze voorwaarden).
5.2. Indien een declaratie, danwel een voorschot, na afloop van de betalingstermijn en ondanks schriftelijke aanmaning tot betaling van de zijde van Defensa Advocatuur, niet wordt voldaan, kan de uitvoering van de opdracht worden beëindigd of opgeschort. Van een dergelijke beëindiging of opschorting zal de opdrachtgever direct schriftelijk op de hoogte worden gebracht.
5.3. Klachten over declaraties en prestaties van Defensa Advocatuur dienen binnen een maand na het moment waarop kennisgenomen werd of redelijkerwijs kennisgenomen had kunnen worden van het handelen of nalaten dat tot de klacht aanleiding heeft gegeven, te worden ingediend.
5.4. Op klachten betrekking hebbend op declaraties en prestaties van Defensa Advocatuur is een kantoorklachtenregeling van toepassing, deze regeling is toegankelijk via haar website. Het indienen van een klacht ontheft een klager niet van de verplichting tot tijdige voldoening van declaraties en laat het bepaalde in het eerste lid onverlet.

6. Aansprakelijkheid
6.1. Defensa Advocatuur is niet aansprakelijk voor fouten ontstaan doordat opdrachtgever onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.
6.2. De aansprakelijkheid voor schade, die voortkomt uit of verband houdt met de uitvoering van de opdracht, is beperkt tot het bedrag waarop de afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Defensa Advocatuur aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico onder die verzekering. Defensa Advocatuur is tegen beroepsaansprakelijkheid verzekerd en wel voor minimaal de bedragen als voorgeschreven door de Nederlandse Orde van Advocaten.
6.3. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt een aanspraak van de opdrachtgever jegens Defensa Advocatuur, indien niet binnen 6 maanden, nadat de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd bij opdrachtgever bekend waren of redelijkerwijze bekend konden zijn geweest, die aanspraak bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt.

7. Derdengelden
7.1. Gelden die Defensa Advocatuur ten behoeve van opdrachtgever ontvangt, worden gestort op de derdengeldenrekening van Defensa Advocatuur. Over deze gelden wordt, tenzij een andere afspraak is gemaakt, geen rente vergoed.
7.2. Defensa Advocatuur zal de aan opdrachtgever toekomende gelden zo spoedig mogelijk overmaken op een door opdrachtgever aan te geven bank- of girorekening, na eventuele verrekeningen met aan Defensa Advocatuur toekomende bedragen, tot welke verrekening Defensa Advocatuur slechts bevoegd zijn voor zover opdrachtgever hiermee nadrukkelijk heeft ingestemd.

8. Identificatieplicht
8.1. Op grond van de wet- en regelgeving is Defensa Advocatuur primair verplicht tot geheimhouding. Daarnaast is Defensa Advocatuur verplicht om opdrachtgevers te identificeren en in bepaalde gevallen een nader cliëntenonderzoek te doen. Als opdrachtgever dient u de daarvoor in aanmerking komende bescheiden aan Defensa Advocatuur te tonen.
8.2. In de wet (WWFT) een verplichting is opgenomen voor advocaten om onder omstandigheden een (voorgenomen) transactie die als ongebruikelijk moet worden aangemerkt, te melden bij de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-NL). Ten aanzien van proceshandelingen geldt wel volledige geheimhoudingsplicht.

9. Archivering
Het dossier wordt na het einde van de zaak gedurende een periode van vijf jaren bewaard en wordt daarna zonder nadere aankondiging vernietigd. De administratieve gegevens worden zeven jaar na het einde van de zaak bewaard.

10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
10.1. Op alle opdrachten en daaruit voortvloeiende overeenkomsten tussen Defensa Advocatuur en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
10.2. Op eventuele geschillen is onze klachtenregeling van toepassing, welke nader beschreven staat op de website van Defensa Advocatuur.
10.3. Mocht er een geschil ontstaan tussen Defensa Advocatuur en de opdrachtgever waar partijen onderling niet uitkomen, dan dient het geschil uitsluitend te worden voorgelegd aan de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda.
10.4. Op een gebrek in de prestatie en iedere aanspraak tot schadevergoeding vervalt indien Defensa Advocatuur daarover niet binnen 6 maanden na ontdekking daarvan schriftelijk in kennis is gesteld.